Australia

Countries Set 1 (Series)

Bob Italia Author
(2000)

New York Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Roanoke Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)

New Hampshire Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)

China

Countries Set 2 (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Pennsylvania Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Philippines

Countries Set 4 (Series)

Bob Italia Author
(2003)

Egypt

Countries Set 2 (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Rhode Island Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Saudi Arabia

Countries Set 4 (Series)

Bob Italia Author
(2003)

South Korea

Countries Set 4 (Series)

Bob Italia Author
(2003)

New Jersey Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Russia

Countries Set 1 (Series)

Bob Italia Author
(2000)

India

Countries Set 3 (Series)

Bob Italia Author
(2002)

Massachusetts Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Afghanistan

Countries Set 3 (Series)

Bob Italia Author
(2002)

Mexico

Countries Set 1 (Series)

Bob Italia Author
(2000)

Portugal

Countries Set 3 (Series)

Bob Italia Author
(2002)

Italy

Countries Set 3 (Series)

Bob Italia Author
(2002)

United States

Countries Set 4 (Series)

Bob Italia Author
(2003)

Kenya

Countries Set 1 (Series)

Bob Italia Author
(2000)

Iran

Countries Set 2 (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Morocco

Countries Set 1 (Series)

Bob Italia Author
(2000)

Ireland

Countries Set 2 (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Peru

Countries Set 3 (Series)

Bob Italia Author
(2002)

Germany

Countries Set 3 (Series)

Bob Italia Author
(2002)

Israel

Countries Set 2 (Series)

Bob Italia Author
(2001)

France

Countries Set 2 (Series)

Bob Italia Author
(2001)

Connecticut Colony

Colonies (Series)

Bob Italia Author
(2001)