Aristotle

The Giants of Philosophy (Series)

Thomas C. Brickhouse Author
John Lachs Editor
(2010)

Socrates

The World of Philosophy (Series)

Thomas C. Brickhouse Author
Nicholas Smith Author
(2006)

Routledge Philosophy...

Routledge Philosophy GuideBooks (Series)

Thomas C. Brickhouse Author
Nicholas D. Smith Author
(2004)

Plato's Euthyphro, Apology,...

Rachana Kamtekar Author
Mark McPherran Contributor
(2004)

Routledge Philosophy...

Routledge Philosophy GuideBooks (Series)

Thomas C. Brickhouse Author
Nicholas D. Smith Author
(2004)