Gotthold Ephraim Lessing...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2022)

Max Horkheimer (1895-1973)...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Classics for Kids, the...

Pyotr Tchaikovsky Author
Kevin Ford Narrator
(2020)

Hannah Arendt (1906-1975)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Franz Kafka (1883-1924)...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Opera for Kids, Hansel and...

Engelbert Humperdinck Author
Peter Baker Narrator
(2020)

Ludwig van Beethoven...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2020)

Anne Frank (1929-1945)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Salvador Dalí (1904-1989)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Der Ring des Nibelungen--Oper...

Richard Wagner Author
René Richard Wagner (Erzähler) Narrator
(2022)

Frida Kahlo (1907-1954)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2020)

Ernest Hemingway (1899-1961)...

Bert Alexander Petzold Author
Michael Seeboth Narrator
(2022)

Opera for Kids, the Magic Flute

Wolfgang Amadeus Mozart Author
Kevin Ford Narrator
(2020)

Simone de Beauvoir (1908-1986...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Classics for Kids, Swan Lake

Pyotr Tchaikovsky Author
Will de Meo Narrator
(2020)

Thomas Mann (1875-1955)...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Friedrich Schiller (1759-1805...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Der Ring des Nibelungen--Oper...

Richard Wagner Author
René Richard Wagner (Erzähler) Narrator
(2022)

Andy Warhol (1928-1987)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Geschichte Deutschlands...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Jean-Paul Sartre (1905-1980)...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Andy Warhol – Basiswissen #08

Basiswissen (Series)

Bert Alexander Petzold Author
bert Alexander Petzold Editor
(2021)

Wladimir Iljitsch Lenin –...

Basiswissen (Series)

Bert Alexander Petzold Author
bert Alexander Petzold Editor
(2021)

Albert Einstein (1879-1955)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Leo Trotzki (1879-1940)...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Ingeborg Bachmann (1926-1973)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Bertolt Brecht (1898-1956)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2020)

Große Klassik kinderleicht....

Clara Schumann Author
Antje Hamer Narrator
(2022)

Geschichte der USA...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Max Frisch (1911-1991)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Georg Friedrich Wilhelm Hegel...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2020)

Pablo Picasso (1881-1973)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Der Ring des Nibelungen--Oper...

Richard Wagner Author
René Richard Wagner Erzähler) Narrator
(2022)

Sigmund Freud (1856-1939)...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Johann Wolfgang von Goethe...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2021)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2020)

William Shakespeare...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2022)

Friedrich Schiller –...

Basiswissen (Series)

Bert Alexander Petzold Author
bert Alexander Petzold Editor
(2021)

Große Klassik kinderleicht....

Peter Tschaikowsky Author
Antje Hamer Narrator
(2022)

Große Klassik kinderleicht....

George Gershwin Author
Luca Zamperoni Narrator
(2022)

Sophie und Hans Scholl...

Bert Alexander Petzold Author
Cora Hillekamp Narrator
(2021)

Wladimir Iljitsch Lenin (1870...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2020)

Der Ring des Nibelungen--Oper...

Richard Wagner Author
René Richard Wagner (Erzähler) Narrator
(2022)

Johann Sebastian Bach...

Bert Alexander Petzold Author
René Wagner Narrator
(2022)

Große Klassik kinderleicht....

Camille Saint-Saëns Author
Luca Zamperoni Narrator
(2022)

Große Klassik kinderleicht....

Wolfgang Amadeus Mozart Author
Antje Hamer Narrator
(2022)

Johann Wolfgang von Goethe –...

Basiswissen (Series)

Bert Alexander Petzold Author
bert Alexander Petzold Editor
(2021)